3. století př.n.l.Archeologické nálezy přítomnosti obyvatel v blízkém okolí obce.
11. – 13. stol.Nález zbytků středověké chlebové pece (pod podlahou bývalého chléva se špýcharovým patrem) a ostatních artefaktů z raného středověku při archeologickém průzkumu dvora v Drastech v létě 2021. Historie osídlení Drast je starší, než sahají první písemné zmínky.
1305Drasty v držení Mladoty Prosinky z Drast a Solopisk (první písemná zmínka o Drastech).
1316Další zmínka je z roku 1316, kdy byl učiněn záznam v půhonní knize o sporu mezi Domaslavem z Drast a Mladoněm z Klecan.
1385Místní tvrz je prvně zmíněna r. 1385, kdy panovník zápisem v zemských deskách vydal souhlas, aby královský lovčí Ctibor Tlama mohl prodat vesnici a tvrz Drasty pražskému měšťanu mistru Janovi. Ze zápisu není jasné, kdy tvrz vznikla ani jak vypadala. Skutečnost, že zúčastněné osoby pocházely z nižší vrstvy dvořanů, nasvědčuje tomu, že nebyla nijak honosná. U královského dvora zastávají nižší funkce.
1415Koupil Drasty od mistra Jana královský kuchař Hanuš Frank.
1429Jan Hotart z Drast a Duchek Kadaně z Větrušic prodali dvůr i městiště v Drastech Janovi Prusovi z Drast.
1437Koupil tvrz Jošt z Kačice, který však zemřel bez dědiců a jeho majetek připadl jako odúmrť panovníkovi. Od něj jej získal Jan mladší z Hodějova.
1457Tvrz koupil Oldřich Chmelický z Chmelic.
1482Když se stal r. 1482 jeho nástupcem Jiří Chmelický, je to poslední zmínka o existenci tvrze.
Kolem 1550Zmíněn Viktorin z Drast resp. jeho dcera.
1560Kupuje Drasta Jiří Vchyňský z Vchynic a zakládá Drastskou větev Kinských.
1574-1576Drasty vlastní rytíř Jaroslav Vchyňský z Vchynic a na Drastu.
1589Za vlády Rudolfa II. Je Jan Drastský z Drast (Vchyňský) fořmistrem a lovčím na panství Brandejském. Je zmíněn spor Jiříka z Drast (Vchyňského) s císařem Rudolfem II. o přijetí do rytířského stavu.
Po r. 1620Po Bílé Hoře Vchyňským majetek zabaven.
1628Drasty koupeny Kanonií Cyriaků (Křížovníků s Červeným Srdcem).
1791Po zrušení řádu Josefem II. zakoupil panství Drasta od kuratoria kanonie Křížovníků pan Josef Novotný.
1843Drasty zmíněny v almanachu Johanna Gottfrieda Sommera: Das Königreich Böhmen, Statistisch-topographisch dargestellt.
1845V lexikonu obcí zmíněn jako majitel Drast Georg Nowotny.
1869Pod názvem Drasť obec v okrese Praha-Karlín; počet obyvatel 80; počet domů 2.
1880Obec rozdělená na tzv. Horní a Dolní Drásť; počet obyvatel 115; počet domů 2.
1886Drasty připojeny k Větrušicím.
5. 10. 1891Vzduchoplavec Godard po náročném letu z Prahy do Plavna odlétl balonem do Drast a přistál v zahradě velkostatkáře pana Josefa Novotného.
1900Pod názvem Drast osada obce Klecany v okrese Karlín; počet obyvatel 152; počet domů 8.
1910Koupil Drasty v aukci Probošt Vyšehradské Kapituly Dr. Mikoláš Karlach za 670 tisíc korun.
1910-1938Na Drastech hospodaří jako správci rodina Saxlova, která je postižena holocaustem.
1930Osada obce Klecany v okrese Praha-venkov; počet obyvatel 155; počet domů 14.
Březen 1945Letecká bitva u Klecan směrem na Drasty.
Po 1948Drasty zestátněny.
1950Osada obce Klecany v okrese Praha-sever; počet obyvatel 110; počet domů 24.
3. 5. 1958Drasty zapsány do seznamu Nemovitých kulturních památek pod číslem: 24169/2-4133.
1961Osada obce Klecany v okrese Praha-východ; počet obyvatel 114.
Od roku 1977Drasty součástí JZD Klecany – Větrušice.
1991Počet obyvatel 78; počet domů 22.
2015Drasty v restitucích vráceny Vyšehradské Kapitule.
2016-2017Probíhají jednání o převodu vlastnictví velkého dvora v Drastech na Řád bosých karmelitek blahoslavené Panny Marie z hory Karmel.
9. 1. 2018Kupuje Karmel sv. Josefa od Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě velký dvůr v Drastech s přilehlými pozemky.
1. 3. 2020Bosé karmelitky začínají žít v Drastech v budoucím Domě pro hosty.

Odkazy na historické mapy Drast:

r. 1842
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=cioc&idrastru=B2_a_6C_1510-1_1

r. 1872
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_2199_1

letecké mapy:

r. 1949
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=lms&idrastru=WMSA08.1949.KRAV65.01277

r. 1966
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=lms&idrastru=WMSA08.1966.KRAV65.01686

r. 2002
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=lms&idrastru=WMSA08.2002.KRAV74.01465

Prameny:

https://www.hrady.cz/tvrz-drasty-praha-vychod/texty?tid=46510&pos=1000
https://www.turistika.cz/mista/drasty/detail

https://www.wikiwand.com/cs/Drasty

https://www.vetrusice.cz/informace-o-obci/historie/

https://archive.org/details/hrady-zamky-tvrze-15-kourimsko/page/n277/mode/2up

https://librinostri.catholica.cz/download/SedlacekSlovnik-r.pdf

http://www.genea.cz/index.php?id=58&did=71090

https://www.czso.cz/documents/10180/20538302/13n106cd2.pdf/ed17fd22-0421-4b48-98ec-9a86f45aec8a?version=1.0

https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-republiky-2001-877ljn6lu9

Nález zbytků středověké chlebové pece