16. února 2020 jsme při nedělní děkovné mši svaté symbolicky předaly klíče od kláštera našim bratřím. Po mši svaté se konalo pohoštění na dvoře kláštera.

Fotografie jsou převzaty od Jakuba Šerých z webu Člověk a víra.

Přinášíme Vám děkovnou řeč naší matky Markéty:

Hospodinovu lásku chci hlásat,

Hospodinovy slavné činy,

za všechno, co nám Hospodin udělil…“

Iz 63,7

Milý otče Petře, milí bratři, milí věřící,

sešli jsme se tu dnes, abychom společně hlásali Hospodinovu lásku a děkovali za všechno, co nám udělil, jak to uslyšime v prvním čtení.

Našim sestrám byl tento klášter spolu s kostelem přidělen po josefínských reformách a prožily zde, kromě vyhnanství za komunismu, téměř dvě stě let. Stal se svědkem jejich nezištných životů, prožitých v modlitbě a obětovaných za církev a spásu všech lidí. Věříme, že díky tomu, i díky posvěcující přítomnosti neporušeného těla matky Elekty se toto místo stalo milostiplným prostorem, kde lidé mohou vnímat Boží přítomnost a setkávat se s Pánem.

Přesto jsme po dlouhé době rozlišování poznaly, že je čas začít novou etapu naší komunity na novém místě. Jsme velmi vděčné, že toto pro nás tak vzácné místo můžeme nyní odevzdat našim bratřím.

Je tedy za co děkovat:

  • děkujeme vám, že jste dnes přišli na tuto mši svatou spolu s námi poděkovat Pánu za všechny milosti a dary, kterými zahrnul naši komunitu během celé této doby.
  • Pánu patří dík za Jeho vedení během celého procesu našeho stěhování. Jsme Mu vděčné, že náš dům díky velkorysé pomoci jednoho z vás můžeme předat našim bratrům bosým karmelitánům a že bude sloužit i nadále k Boží slávě.
  • Při této mši bychom rády poděkovaly i za vás všechny, kteři jste nám byli v posledních letech nablízku. Děkujeme za každý projev lásky, podpory, přátelstvi i za vaše modlitby.
  • Velmi děkujeme našemu otci Skoblíkovi, ktery nám zde téměř dvě desetiletí sloužil a který tu dnes kvůli vážným zdravotnim obtížím nemůže být s námi.
  • Děkujeme Vláďovi Roubalovi, našemu skvělému varhaníkovi, děkujeme vám všem, kteří jste přicházeli do našeho kostela.

I když se stěhujeme na nové místo mimo centrum Prahy, věříme, že naše vztahy přátelství potrvají i nadále. Budeme na vás pamatovat v modlitbě a v našem novém klášterním areálu v Drastech budete srdečně vítáni!