Dům pro hosty jsme nazvaly Domem Navštívení.

Je odkazem na událost navštívení Panny Marie u sv. Alžběty, které bylo skutkem praktické lásky, lidskou spoluúčastí a sdílením, ale které se také stalo prorockou událostí v životě obou žen, neboť bylo vedeno Duchem Svatým.

Dům Navštívení má tak ukazovat na naši otevřenost pro přijetí hostů a ochotu sdílet náš život.

Lukáš 1,39-56

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách.Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.

Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatýma zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně!Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“

Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

„Maria však uchovávala tyto věci ve svém srdci“ (Lk 2,19.51): celý její příběh se může shrnout do těchto několika slov!
Jak pokojně a usebraně přistupovala Maria ke všemu, co dělala! Jak zbožštila i nejvšednější věci! Ve všem a vším zůstávala Panna v adoraci nad Božím darem. A to jí nebránilo vydávat se navenek, když bylo třeba prokazovat lásku. Evangelium nám říká, že se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách ke své příbuzné Alžbětě. To nevýslovné, co v sobě nazírala, nikdy nezmenšilo její praktickou lásku.
sv. Alžběta od Trojice

Sochy Panny Marie a sv. Alžběty pro kapli Domu Navštívení vytvoří sochař Vladimít Matoušek a svatostánek Milivoj Husák.

V březnu 2019 proběhla s malířem Milivojem Husákem, sochařem Vladimírem Matouškem a architekty manžely Iblovými zkouška umístění soch a svatostánku v budoucí kapli Domu Navštívení. Fotogalerie